Terug naar Startpagina
Een opmerking over het overzicht exotische planten
In de de oorspronkelijke opzet is op deze website een scheiding gemaakt tussen inheemse en uitheemse planten. In principe is dat OK, maar wat zijn de criteria? Die zijn wel duidelijk beschreven, maar de vraag is of dat voor deze website zinvol is.
Een plant is Inheems als hij een lange tijd van nature in een gebied voorkomt. Dat kan vanaf de laatste ijstijd zijn, maar ook vanaf onze jaartelling, dus het jaar nul. Of deze grens voor alle soorten duidelijk is te trekken dat is zeer de vraag.
Uitheems archofyten en neofyten
Met archeofyten worden planten bedoeld die zich voor ca1500 met behulp van de mens in ons land hebben gevestigd, Bij neophyten is dat daarna. Archeofyten worden vaak als inheems gezien.
De twee groepen op deze website zijn hier min of meer op af gestemd. Maar de begrenzing is niet scherp.
Wat 500 jaar geleden gebeurde, gebeurt nu ook. Zaden kwamen toen onder meer ons land binnen met paarden, paard en wagens, schepen en legers die voor een groot deel te voet de grens over trokken. Dat gebeurt nu met allerlei andere voortuigen. Daarnaast worden er heel bewust planten of zaden daarvan meegenomen voor de eigen tuin.
Dit is een wetenschap op zich. Zelf kijk ik liever door een ecologische bril naar de planten. Het is dan niet zo zeer de vraag waar de plant vandaan komt, maar veel meer de vraag hoe een plant zich gedraagt. Als een plant zich, afgezien van de menselijke transport/verspreiding, op een natuurlijke manier vestigt zonder dat andere planten daar nadelige effecten van ondervinden en daarnaast ook nog eens bijdragen aan de biodiversiteit kan zo'n plant worden geaccepteerd. Het is een proces dat tientallen jaren of zelfs eeuwen kan duren voordat die plant deze status krijgt.
Invasieve soorten voldoen hier duidelijk niet aan. Hun vestiging gaat ten koste van andere plantensoorten, en kunnen op bepaalde terreinen een enorme aanslag leveren op de biodiversiteit.
Voor veel uitheemse insectenaantrekkende tuinplanten geldt een ander verhaal. Ze kunnen verwilderen en integreren in het landschap zonder dat het nadelige gevolgen heeft voor de biodiversiteit of kunnnen zelfs daaraan bijdragen. Planten die zich agressief verspreiden (invasieve soorten) .moeten zo veel mogelijk worden geweerd. Het aanplanten of uitzaaien daarvan moet worden verboden.
Op niet al te lange termijn zal ik een poging ondernemen om de indeling te herzien.