Rapunzelklokje - Campanula rapunculus-
-
Klokjesfamilie - Campanulaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een tweejarig plant
Bloeiperiode: mei-september
Bloem: blauw, bloeiwijze een vertakte tros en bloemen naar alle kanten gekeerd
Blad: stengelbladen behaard en lancetvormig
Vrucht: doosvrucht
Overige: plant met een pen(achtige)wortel
Hoogte: 0,5-0,8 m
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot zomerdroge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, zavelige, lemige licht humushoudende bodems; in grazige tot enigszins ruige vegetaties in graslanden, op rivier- en spoordijken, in weg- en spoorbermen en op spoorwegemplacementen; kwam tussen 1980 en 1995 in het rivierengebied en in Zuid-Limburg ook vaak langs schouwpaden voor op plaatsen die minstens een keer per jaar met herbiciden werden bespoten. In veel sterke mate was dit beeld ook bij grasklokje te zien; zonnig-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in Limburg en het oostelijk rivierengebied.
Toepassing: tuinen, wordt ook in stadsbermen uitgezaaid, maar houdt vaak niet lang stand.
Beheer: Rapunzelklokje komt meestal verspreid in de vegetatie voor. In vrij ruige begroeiingen kan hij zich nog goed handhaven. Om diverse redenen moeten de vegetatie meestal jaarlijks in september worden gemaaid. Soms zijn twee maaibeurten noodzakelijk; de eerste maaibeurt moet dan voor 30 mei plaatsvinden; dus bij twee maaibeurten nooit maaien tussen 30 mei en 15 september. Voor de fauna zijn twee maaibeurten waarschijnlijk funest: de synchronisatie met het insectenleven wordt dan verstoord. In ruigten kan met een lagere frequentie worden volstaan. Wettelijk beschermd.
Wilde solitaire bijen:
  klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis Zijn afhankelijk van het genus Campanula
  Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi
  Kleine klokjesbij

Chelostoma campanularium)

  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
Dracht: nectar en witachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Plaat Rapunzelklokje
 
Rapunzelklokje in grasland

 

Rapunzelklokje in grasland detail
 
Rapunzelklokje op een dijktalud
 
Rapunzelklokje in grazige ruigte
 
Rapunzelklokje in bloemrijk grasland met onder meer gewoon knoopkruid
 
Talud van een holle weg met veel rapunzelklokjes
 
Spoorwegemplacement Simpelveld 1988
 
Details langs het spoor
 
Een school in Uchelen (1995) met educatieve tuin
 
Mannetje Klokjesdikpoot slapend in bloem