Bleek (1)- en donkersporig(2) bosviooltje - Viola riviniana en V. reichenbachiana
Viooltjesfamilie - Violaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
De soorten lijken zeer veel op elkaar
Overblijvende planten
Bloeiperiode: april-mei
Bloem:
bij 1 spoor witachtig en aan de top iets knotsvormig; .
bij 2 spoor paars en niet knotsvormig
Blad: breed hartvormig , lang- gesteelden  met een gekartelde rand
Vrucht: een driekleppige doosvrucht.
Lengte stengels: 0,05-0,3 m
 
 
Zonder bloemen zijn beide soorten niet of nauwelijks van elkaar te onder-scheiden
Milieu en groeiplaats: bleeksporig bosviooltje op vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot neutrale bodems het meest op leemhoudende bodems (Lemig zand tot löss), verder ook op duinzand; op beschaduwde plekken met voldoende licht in het voorjaar.
Donkersporig bosviooltje ook op iets vochtiger en ook kalkrijke bodems; bossen en bosachtige beplantingen,  kapvlakten, langs struwelen, onder laanbeplantingen.
Verspreiding in Nederland: bleeksporig bosviooltje buiten de klei en veengebieden vrij algemeen; donkersporig bosviooltje vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en oostelijk leemgebied (Limburg, achterhoek, Twente)
Toepassing: bleeksporig bosviooltje in tuinen; donker sporigbosviooltje houdt in tuinen moeilijker stand.
Beheer: verruiging en sterke vergrassing voorkomen. in tuinen steeds zorgen voor kleine open plekken waar de soorten zicht kunnen uitzaaien.
Wilde solitaire bijen: op beide soorten alleen voor nectar gewone sachembij.
Dracht: nectar . Indicatie voor dracht: code Hb 0. Op beide viooltjes wel honingbijen gezien, maar geen overtuigend foerageer gedrag waarnenomen.
 
Bleeksporig bosviooltje -- (Bron plaat: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Donkersporig bosviooltje -- (Bron plaat: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Bleeksporig bosviooltje
 
Bleeksporig bosviooltje
 
Bleeksporig bosviooltje
 
Bleeksporig bosviooltje
 
 
Bleeksporig bosviooltje
 
Bleeksporig bosviooltje (donker groen met *is blad)
 
Een vegetatiefragment met look zonder look
 
Bleekporig bosviooltje met gewone sachembij (m)
 
Donkersporig bosviooltje
 
Donkersporig bosviooltje met gewone sachembij (m)
 
Donkersporig bosviooltje met gewone sachembij (m)